Jdi na obsah Jdi na menu
 


Satanizmus

Ak chceme nejako podchyti�, čo je to satanizmus, aká je jeho filosofia a aké sú jeho zásady, zistíme, že to ide �ťažko. Zásad satanizmu je mnoho, niektoré sa musia dodržiava�, niektoré sa nemusia dodržiava� a niektoré sa môžu porušova�ť. Každý satanista si upravuje satanizmus sám pre seba, preto ani satanisti spolu nijako neudržujú žiadne vztahy. Priatelia sa iba s tými, s ktorými si rozumejú, a na svoje èierne mše pozývajú iba priateľov. Nieje to žiadna ideológia, ktorá nabáda k hromadnému poznaniu viery alebo k davovému potriasaniu si rukami. Satanista si môže vegetova� kľudne bez ïalších satanistov, anež by to malo negatívny vplyv na jeho samotársku vieru. Zásada, ktorej sa ako jedinej držia všedci satanisti, a z ktorej sa odvíja celá rada dalších pravidiel, znie: Rob si, čo chceš.

Teda satanista môže, pokiaľ chce, porušova�ť satanské zásady, anež by spáchal hriech. Ona otázka hriechu je u satanistov zaujimavá v tom, že hriech ako taký neexistuje, preto neexistuje ani trest za hriechy. Satanisti nemajú strach z posledného súdu ani zo smaženia se v pekle.
Tu by som videla hlavnú pozitívnu myšlienku:
Satanizmus sa na rozdiel od kres�anstva nesnaží zastrašova�.

Kres�ania (alebo môže to by� aj nejaké iné náboženstvo) sa majú modli� k bohu. Podľa satanizmu sa modlia iba slabosi, pretože modlenie nemá žiadny racionálny význam, veci sa motlidbou nezmenia, ale zmenia sa činy. Z religionistického pohľadu je satanizmus nejednoznačný. Niektorí satanisti chápu satana ako matku-prírodu èi osud, nič konkrétneho. Takí satanisti sú veľmi podobní ateistom a zo satanizmu si odnášajú iba filosofické námety. Existuje ale viera, ktorá sa opiera o satanské devetoro (paralela ku kres�anskému desatoru) a o diabolskú štvoricu (paralela s kres�anskou božou trojicou).

Diabolská štvorica, to sú Satan, Belial, Lucifer a Leviathan ako predstavitelia živlov ohňa, zeme, vzduchu a vody. Sú práve štyri rovnako ako svetové strany a ku každému sa vz�ahuje jedna zo štyroch hlavných častí biblie.

Niektorí satanisti sa zúčastňujú čiernych omší nie nepodobných kres�anským omšiam s oltárom a so svätým prímaním apod. Ale miesto oltára je nahá žena, miesto vína krv. Na týchto mšiach sa v dnešnej dobe satanisti nezaujímajú o krvavé kúpele či uhranutie niekoho, ale skôr o vzývanie satana a oslavovanie jeho veľkej sily. Satanisti na týchto omšiach posilujú predovšetkým svoje ego, preto že veria, že oni sami sú čas�ou satana(prírody). A pokiaľ satana vzývajú, vzývajú tým predovšetkým sami seba, a vďaka tomu si dodávajú mentálnu silu, ktorá zaiš�uje slušnú podporu vlastných skutkov.


Satanisti sú skutoène veľkými egoistmi. Postoj k sexu majú satanisti viac než kladný snáď práve preto, že kres�anstvo sex pre sex zakazuje. Podľa satanistov úspech kres�anstva tkvie v tom, že sex, ako základny ľudský pud, platí za smrteľný hriech. Tým kres�anstvo zo všetkých urobylo hriešnikov, pre kterých sú nezávideniahodné tresty, a pre ktoré ich jedinou spásou je viera v Boha. Ak pripadá niekomu kres�anstvo ako náboženstvo lásky a tolerancie, nech si uvedomí, že ku kres�anstvu patria aj inkvizítori, ktorí zvládli behom jedného storoèia upáli� peddesiat tisíc bosoriek. Čo je dve až tri bosorky denne. Pre toto by som nazvala kres�anstvo náboženstvom vražedným, krutým a neľudským.

Satanisti definujú bosorky, ako osoby, ktoré dokážu manypulova� s ľudmi a ovplyvňova� ich chovanie. Nástroje bosoriek sú tri základné: sex, sentimentalita a podivínstvo.

Bosorka, spravidla žena, disponujúca nástrojom sex si dokáže vïaka svojej zvodnosti podmani� dotyènú osobu, spravidla muža, spôsobom, ktorý si dokážeme ľahko predstavi�ť.

Bosorky ovládajúce nástroj sentimentality sa snažia vzbudi�ť u osôb súcit či pochopenie.

Nástroj podivínstva sa používá ako zastrašovanie osôb tým smerom, ktorým je potreba. Napríklad človek - bosorka/čarodej žijúca v odľahlom dome na konci dediny, ktorý sa chová podivínsky, už sám o sebe vzbuzuje trochu strachu a ľudia sa mu vyhýbajú určitým (chceným) smerom.
ČO SOM SI VYBRALA Ja som si z ideológie satanizmu vybrala myšlienky, ktoré mi vyhovujú, a ktoré považujem za dobré pre môj osobný život. Pokiaľ teda o sobe poviem, že som satanistka, znamená to iba to, čo budem popisova� ďalej.

Ako som už uviedla vyžšie, satanská biblia má štyri èasti: Kniha Satanova (oheň), Kniha Luciferova (vzduch), Kniha Belialova (zem) a Kniha Leviathanova (voda). Posledné dve knihy vynechám úplne, pretože sa zaoberajú popisom satanistických rituálov a ich významov. Je to síce veľmi zaujimavé čítanie, ale pre mňa nie príliš dôležité. Stojí za zmienku, že nejde o pokusy vyvoláva� akésy nadprirodzené stvorenia, ako skôr o aktiváciu síl vlastných.

Kniha Satanova je akýmsi úvodným prevolaním. Hlavnou myšlienkou je odpor voči kres�anskej ideológií a jej prikázaniam. Aby som byla konkrétnejšia, dovolím si vybra� niekoľko, podľa mňa základných myšlienok:

Zem nebude nikdy patri� slabým a pokorným, ale silným. Je treba o všetkom pochybova�ť a nie slepo veriť�.
Žiadne mravné dogma nesmie byť� považované za dané, žiadny štandard či merítko nesmie byť� zbožstenie.
Čo človek stvoril, môže tiež zničiť�.

Chápem, že zástáncom tradièného kres�anstva to bude pripada� ako neuveriteľné rúhanie, ale me to naopak pripadá ako veľmi prirodzené. Obzvláš� silno je to vyjadrený odpor voči pasivite a "kres�anskej láske". Nasledujúce riadky iba popisujú ľudskú prirodzenos�ť, lenže kres�anstvo stavia na prekonávaní, alebo skôr popieraní samého seba. Len ten kto "prekročí svoj tieň" je skutočne nejlepší kres�ťan, čo zjednodušene znamená, že je svätý.
Kontrólna otázka: Prečo máme tak málo svätých?
�ťažko prekročíš svoj tieň...

Miluj blýžneho svojho bolo vyhlásené za nejvyžší zákon, ale aká moc tak rozhodla?
Na akej logicky zdôvodniteľnej autorite sa zakladá evangelium lásky?
Prečo by som nemala nenávidie� svojich nepriateľov?
Keby som ich milovala, nevydávala by som sa im na milosť�?
Môže rozorvaná a skrvavená obe� milova� zakrvavené tesáky, ktoré jej rvú, úd po úde?

Milujte svojich nepriateľov a robte dobro tým, ktorí vás nenávidia a využívajú - nie je to opovrhnutiahodná filozofia kokršpaniela, ktorý sa tmplí, keď ho nakopnete? Hlavne je to ale hlúpos�, ktorá je výhodná iba pre vašich nepriateľov. Nehľadiac k tomu, že to je skutočne nechutné, musíte byť� svojou vierou úplne zblbnutý alebo založený masochista, aby ste v niečom takom nachádzali uspokojenie. Pokiaľ nie ste zrovna založený bojovník, je asi lepšie necha� vašich nepriateľov, nech zaútočia, a potom ustúpi�, najlepšie na stranu. Len do seba nenechajte tåc�. Nie je to zdravé, ani po telesnej, ani po duševnej stránke.

Naviac mám pocit, že pre tradičného kres�ana je blýžny iba ten, kto nevyznává inú vieru. Toto pravidlo nieje v podstate zlé, rovnako ako komunistická ideológia vychádzajúca ale zo zlého predpokladu. Niektorí z komunistov verili, že všetci ľudia budú usilovne a radostne pracova� na spoloènom diele a každému sa dostane toľko, koľko bude potrebova�, keď oni pôjdou príkladom. Rovnako nezmyselný predpoklad ako to, že všedci ľudia vás budú ma� radi, keď vy budete ma� radi ich. Nebudú, pokiaľ to budú ľudia.

Niesme jeden ako druhý vïaka svojim inštinktom dravé zvieratá? Ak by ľudia prestali požiera� jeden druhého, mohli by ďalej žíť�? Kres�ania si myslia, že zvieratá niesme. To je koreòň všetkých názorových stretov medzi nimi a ich odporcami. Kres�ania si myslia, že ľudia sú niaèo lepšieho, že sú "vyvolení", že majú "dušu". Potom je veľmi jednoduché prehlási�, že dajmetomu Indiáni dušu nemajú. Alebo černoši. Alebo aziati. Alebo zvieratá. Prečo na nich potom brať� ohľad, keď my sme predca tí vyvolení, okolo nás sa tu všetko točí? Samozrejme, že preháňam, ale ke sa pozrieme do histórie, čo že tam práve tieto myšlienky nenachádzame na každom kroku? čo tak napríklad história Ameriky?

Nenáviďte svojich nepriateľov celým srdcom, a ak vás niekdo udrie do tváre, dajte mu cez druhú! Zbite ho po hnátoch a bedrách, pretože sebazáchova je nejvyžším zákonom! Ten, kto nastaví druhú tvár, je zbabelý pes! Oplácajte ranu ranou, pohádanie pohádaním, odsúdenie odsúdením - a k tomu štedro pridané úroky z úrokov. Oko za oko, zub za zub, vždy štvornásobne, stonásobne! Staňte sa pre svojho protivníka zosobnením hrôzy a až vám pôjde z cesty, bude o niečo múdrejší a bude ma� o čom premýšľa�. Tak si získate rešpekt medzi všetkými stavmy a váš duch - váš nesmrteľný duch - bude žiť�, nie v nejakom nedosažiteľnom raji, ale v hlavách a telách tých, ktorých rešpekt ste si získali.
(Citát z Satanskej biblie, Knihy Satanovej).

Tieto zásady považujem za správne, ale neriadim sa nimi doslovne. Mojej povahe se prieči, aby som nejak tvrdo šla po tých, ktorí mi nejakým spôsobom ublýžili. Snažím sa skôr ľudí ospraveňova� a pokiaľ je to aspon trochu možné, hovorím si, že je to omyl alebo niečo podobného. To bude tiež zrejme jeden z dôvodov, prečo so mnou čas od času niekto zamáva ako so špinavou handrou. Pokiaľ by som však prišla k názoru, že onen dotyèný skutočnì úmyslne vážne ublížil mne alebo niekomu, na kom mi záleží, nezdráhala by som sa použi� akýchkoľvek prostriedkov k odplate. V súlade s mojou vierou by som za to potom ani necítila výčitky svedomia.

O niečo neskôr možno narazi� na kapitolu, pojednávajúcu o láske a nenávisti, ktorá sa k tejto téme tiež hodí. Satanizmus znamená dobrotu a vľúdnos� pre tých, ktorí ju potrebujú, nie však lásku mrhanú na nevďačníkov. Znamená to, že by sme mali hlboko a bez výhrad milova� tých, ktorí si našu lásku zasluhujú, ale na druhú stranu sa nebráni� nenávisti voči tým, ktorí si zasluhujú nenávis�. Pravda je totiž taká, že nie každá ľudská bytos�ť je láskavá a plná lásky. A, ako hovorí Anton Szandor LaVey(autor Satanské bible), od začiatku sveta sa ešte nenašlo žiadne veľké hnutie lásky, ktoré by neskončilo povraždením nespočetného množstva ľudí, zrejme preto, aby bolo vidie�, ako veľmi sa milujú. Všedci pokrytci, čo kedy chodili po Zemi, mali vrecká nadité láskou!

Záverečný odstavec Prvej knihy tieto myšlienky zhrňuje v sérií prevolaní. Mne neostáva než konštatova�ť, že takto to predsa v skutočnosti je, takto to funguje.
Posúïte sami:

Blahoslavení silní, lebo ich bude Zem - prekliati slabí, lebo sa im dostane trest!

Blahoslevení mocní, lebo oni budú chovaní v úcte medzi ľuďmi - prekliatí slabí, lebo budú vyhladení!

Blahoslavení trúfalí, lebo oni budú páni sveta - prekliati pokorní, lebo budú ušlapaní pod kopytami!

Blahoslavení vít�azní, lebo ví�azstvo je základom práva - prekliati porazení, lebo budú navždy otroky!

Blahoslavnení tí, ktorí vládnu železnou rukou, lebo slabí pred nimi utečú - prekliati chudobní duchom, lebo bude na nich pľuvané!

Blahoslavení tí, ktorí sa vzpierajú smrti, lebo ich dni na Zemi budú dlhé - prekliati tí, ktorí vzhliadajú k plnšiemu životu v záhrobí, lebo sa stratia medzi mnohými!

Blahoslavení tí, ktorí ničia falošnú nádej, lebo oni sú pravými Mesiášmi - prekliatí tí, ktorí sa klaňajú Bohu, lebo budú ostrihaní ako ovce!

Blahoslavení hrdinovia, lebo sa im dostane veľkého pokladu - prekliatí tí, ktorí veria v dobro a zlo, lebo sa boja tieňa!

Blahoslavení tí, ktorí veria v to, čo je pre nich nejlepšie, lebo ich myseľ nebude nikdy zastrašená - prekliatí baránkovia Boží, lebo im bude pustené žilou, až budú bledší než sneh!

Blahoslavený ten, kdo má pár nepriateľov, lebo tí z neho urobia hrdinu - prekliaty ten, ktorý činí iným dobro a oni sa mu na oplátku vyšklebujú, lebo bude opovrhovaný!

Blahoslavení tí, ktorí sú obdarení mocnou mysľou, lebo oni si osedlajú smrš� - prekliatí tí, ktorí vo svojom učení vydávajú lož za pravdu a pravdu za lož, lebo sú hnusní!

Trikrát prekliatí slabí, ktorých neistota z ních robí otrokov, lebo budú slúži�

Andel sebaklamu sídli v dušiach pocestných - večný plameň moci nabytej skrz radosť� drieme v tele Satanistu!


Kniha Luciferova má za základnú myšlienku pochyby.
Vyjadruje tiež vz�ah satanistu k Bohu, teda presnejšie povedané k tomu, èo chápe ako Boha.

Satanista chápe Boha ako rovnovážný faktor v prírode, ktorý nesúvisí s utrpením. Táto mocná sila, ktorá prestupuje univerzum a udržuje ho v rovnováhe, je príliš neosobná, než aby sa starala o š�astie či biedu tvorov z mäsa a kostí, ktorí obývajú túto guľu plnú podlosti a špiny (aby som zase raz citovala doslova).

Satanista preto prestáva sklada� ruky a príma� osud, naopak sa snaží uroby� čo nejviac pre to, čoho chce dosiahnu�, miesto aby strácal čas modlením sa k Bohu. Rovnako tak sa nesnaží vymodli� si odpustenie za zlé činy. Ak urobí niečo zlého, uvedomí si, že chybova� je prirodzené - a pokiaľ svojho činu skutočne ľutuje, vezme si z neho ponaučenie a dá si pozor, aby niečo takého už nikdy nespravil.

Kres�anstvo malo tu výhodu, že sa všetko mohlo zvies� na Boha, že to tak vlastne chcel (cesty Pána sú nevyspytateľné) a človek sa proti osudu búri� nemôže a ani nesmie. Je veľmi ľahké a príjemné zvies� na niekoho vinu za svoje jednanie - "ja za to nemôžem, Boh to tak chcel". V tom vidím další dôvod, prečo sa kres�anstvo ujalo. Kniha si ďalej všíma podivných rozporov v tradičnom kres�anstve.

Existuje predca mnoho rôznych náboženstiev, dokonca i vnútri kres�anskej ideológie. Rôzne církvi a cirkvičky, ktoré sa odlišujú napríklad len rôznym vzhľadom svojich symbolov. Navzájom sa ale pokladajú za kacírov. Kto je teda ten "pravý kres�ťan", ten, kto sa dočká spasenia? A kto bude uvrhnutý do pekla? Dokonca aj zástupcovia katolíckej cirkvi dnes hlásajú veci, za ktoré by pred pár desiatkami rokov boli okamžite exkomunikovaní, prípadne upálení ako kacíri. Veď i samotný základ tradičnej biblie (mám teraz na mysli hlavne Nový Zákon - pokiaľ si odmyslíme tie desiatky stránok, popisujúce zázraky a putovanie Ježíša Krista, čo je docela pekná, ale časom jednotvárna rozprávka pre dospelých) je dnes snáď každým považovaný za nezmyselný.

Mám teraz na mysli hlavne onych sedem smrteľných hriechov - chamtivos�, pýcha, závisť� ,zloba, obžerstvo, smilstvo a lenivosť�.

Čo o tomto píše Satanská biblia ?
Satanista vie, že na chamtivosti nie je nič zlého, znamená iba, že niekto chce viac, než má.
Závis� znamená, že so záujmom hľadíme na majetok druhých a túžime získa� podobné veci pre seba.
Závis� a chamtivosť� sú motivačnými silami ctižiadosti bez nej by sa �ažko dalo dosiahnu� niečoho významného. Obžerstvo neznamená nièčiného, než že jete viac, než je treba, aby ste sa udržali pri živote.
Keď sa prejedáte a hrozí vám obezita, ďalší hriech - pýcha - vás prinúti, aby ste sa snažili vypada� tak, aby ste znovu získali stratenú sebaúctu. Každý, kto si kúpi nejakú čá� odevu za iným účelom, než je zakrytie tela a jeho ochrana proti nepriazdnivým živlom, sa prehrešil pýchou. Nechu� k rannému vstávániu znamená, že hrešíte lenivosť�ou. Pokiaľ budete ležať� v posteli dostatočne dlho, zistíte, že páchate ďalší hriech - smilstvo. I sotva znateľné vzbudenie sexuálnej túhy znamená previni� sa smilstvom.

Príroda, aby poistila rozmnožovanie ľudstva, urobyla z pohlavnej túžby najsilnejší inštinkt, hneď po pude sebazáchovy. Keď si to kres�anská cirkev uvedomila, urobyla zo súlože prvotný hriech. Tak dosiahla toho, že sa hriechu nikto nevyhne. Samotná vaša existencia je dôsledkom hriechu - prvotného hriechu! Najsilnejší inštinkt každej živej bytosti je pud sebazáchovy, ktorý nás privádza k poslednému zo siedmych smrtelných hriechov - ku zlobe. Nieje to snáď náš pud sebazáchovy, ktorý sa prebudí, keď nám niekto ubližuje a my sa tak rozzúrime, že sme schopní bráni� sa ďalšiemu napadnutiu?

Keďže prirodzené inštinkty vedú človeka ku hriechu, všedci sú hriešnici a všedci hriešnici prídu do pekla. Pokiaľ sa všedci dostanoú do pekla, stretnete sa tam so všetkými priateľmi. Nebo musí být� obývané pekne divnými tvormy, ktorí žili iba preto,aby sa dostali niekam, kde budú môc� naveky drnka� na harfy. V tomto prípade opäť� musím súhlasiť� s LaVeyom. Skutočne mi pripadá, že kresťanská cirkev sa (hlavne v skorších dobách) snažila vzbudi� v ľuďoch pocit viny za niečo, čo je úplne prirodzené. Za všetky príjemné veci že by som mala cítiť vinu? Tak tento pocit teda skutočne zdielať odmietam.

Na záver som si nechal tému, ktorá sa ako červená niť tiahne celou knihou: Sex
Niesú chtíč a pohlavná túžba iba pravdivejším výrazom k popísání lásky, pokiaľ sa vzťahuje k zachovaniu rodu? Nieje láska Písma Svätého iba euforizmom pre sexualnu aktivitu? Alebo snáď veľký učiteľ oslavoval eunuchov?
(Citát zo Satanskej biblie, Knihy Satanovej).

S týmto bodom by som si dovolila nesúhlasi�, to je ale iba v celku nepodstatná drobnosť vzhľadom k ostatným myšlienkam tu obsiahnutým. Láska je prdsa len o dosť viac než len chtíč a pohlavná túžba. Je to ich nadmnožina.

Asi sa zhodneme na tom, že sex je jeden z najdôležitejších faktorov, ovplyvňujúcich ľudský život. Kresťanská ideológia na neho ale vzhliada ako na niečo takmer horšieho než zločin.
Neuveritelné!
Stava� niečo tak prirodzeného a často krásneho na úroveň vraždy alebo krádeže.

Jedno zo základnych satanistických pravidel znie:
Všetko, čo je príjemné ak pre teba, tak prípadne pre tvojho partnera, je správne a je možno a za hodno čini� bez výčitiek svedomia.

A nikdo vám do toho nemá čo hovori�. Pokiaľ vašej povahe vyhovuje vernosť jednému partnerovi, je to v poriadku. Rovnako tak je v poriadku, pokiaľ máte potrebu viacerých partnerov a túto potrebu ukájate. Pokiaľ ste asexuálni buďte si. Pokiaľ ste sadista, najdite si niekoho, komu budú vaše praktiky príjemné. Povedala by som, že pokiaľ by sa všedci týmito pravidlami riadili, svet by byl o mnoho znesitelnejšie miesto k žitiu.

Je mi jasné, že i táto filozofia je nedokonalá, miestamy si odporujúca, nesystematická atd. Mne ale tieto myšlienky skutočne vyhovujú. Pokiaľ sa stretnem s niekým, kto bude mať iný názor, rada si ho vypočujem a prípadne moje názory priapôsobím. Já skutočne nehlásam nejakú apriornu nenávisť voči kresťanom, prípadne komukoľvek inému.

Naopak, môj názor je, že každý si má vybrať takú vieru, ktorá mu vyhovuje a nič proti nemu nemám, pokiaľ mi nebude nejako škodiť, prípadne obťažovať .
Tu len vysvetľujem, prečo práve mne zrovna táto viera vyhovuje a tá ich nie. Snáď v úplne každej ideológií sa dá nájsť niečo objektívne pozitívneho a je len na konkrétnom človeku, čo si vybere.

Budem ale ignorovať zvolánia typu: "Slečna, ste odporná a budete sa naveky smažiť v pekle", prípadne "Ako môžete pochybovať o slovách Biblie?"

Pochybovať môžem a slepo veriť odmietam.


 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

omg!

(antikrist...xD, 30. 5. 2010 21:09)

jemine to až take dlhe?sorry

aleluja!

(antikrist...xD, 30. 5. 2010 21:08)

aleluja! aj ked to casto nehovorim....mno ale tento clanok je perfektný..konecne nieco normal o satanizme..pre tych čo si myslia"ježiš je nádej,láska.."a čo trepu podobne kraviny....kde je váš BOh a ježisš ked zomieraju male deti zbytočne?kede su zemetrasenia a umieraju miliony ludi ha?prečo ich nezachráni?to je práve to na cirkvy najlepšie..ako trepe že boh je skvely a nwm čo ešte...a pritom cirkev sa to neda nijako dokazať ýže boh a ježisš existuju...mno ale čo už....satanizmus je ovela lepši ako viera v boha...ked veriš v boha.."blahobyt" ťa čaka až po smrti..no satanizmus myslí na pozemsky živoť...máte všetko a hned...mnohy ludia sa ma pytaju.."prečo veriš v satana?"..."kto ťa k tomu doviedol?"
a ja odpoviem:
"verim v satana lebo to je to jedine čo ma drži pri živote...bez satanizmu by to nešlo..."..."doviedol ma k tomu život...nikto ma k tomu nenuti..no život mi ukazal čo a ako na tomto svete...život ma tryznil..aj ked mam "dobrych" rodičov...mam kde byvať..niesom hladn ani smedna...nikto mi neubližuje..teda.." a tu sa zaseknem vždy..a pokračujem takto.:"teda okrem života sameho....tsk ako mňa ranil život...tak to už nikoho ineho takto raniť nemože....a hlavne ON...to čo mi spravil sa nezabuda...nie nenechal ma chalan...nešlo o lásku ako taku...išlo o KUSOK rešpektu..nič viac..a trošku uznania..ale on nebol an itoho schopny!...a hlavne...moje male...moje (teraz to viznie čudne ale boli lepši priatelia ako ludia) zvieratka..mala som papagaje..najlepši priatelia pod slnko...mohla som im povedať všetko..nevyzradili nič...ale život im neprial..." a potom sa vždy odmlčím...nedokažem viac rozprávať..moj papier je popisany len polovične..ale je pisany krvou...život ma zradil..zradili ma tzv. kamaratky v škole...rodičia,človek ktory mi toľko slubola..no nesplin slub..ukazal my sny..priala som si aby boli skutočne...klamal od začiatku...stale som sa pítala čo je trňom v jeho oku.čo je tomu príčinou...viem že je to dlhy komen ale inak to nešlo..musela som to niekde dať..a pripominaju vam tie posledne riedky niečo?ano je to "preklad" peničky od WT-angels je to ako vystrihnute z môjho života..od začiatku mi bola ta pesnička povedoma...bola akokeby o mne...viam znie to šialene...ale ta pesnička važne opisuje moj život...ani ja som tomu nechcela veriť..až vtedy mi došlo aka som bola hlupa že som tomu človeku verila...no a to je asi všetko..ak by nieco piste na mail slavkakusnirikova@post.sk
hocičo..ak sa chcete porozpravať o satanizme atd...tk zatial....

..........

(verushka, 28. 5. 2010 21:35)

Nevieš čo hovoriš...Mne tiež zomrel moj otec ktoreho som mala strašne rada , tiež som nadavala a neverila v Boha ....No potom zrazu som pochopila že je a že život može byt krasny ked ho vieš žit spravne....Išla som na spoved a Ježiš mi odpustil a odvtedy je všetko krasne....Ver mi on je!! A je dobry....Je logicke že ludia musia umierat...Inak by sme sa tu nepomestili...A po smrti nas čaka tiež život...život je večny ....Len musiš byt dobry aby si dosiahol večny život , aby si sa dostal do neba.....

NIE

(Verushka, 8. 5. 2010 20:46)

Ste normalny? Neviete do čoho sa puštate! Tu vas nečaka nič dobre...Len žial,smutok a velke utrpenie.....Vratte sa na spravnu cestu kym je ešte čas...Ježiš je nadej,laska a štastie ...Len on vas zachrani od pekelneho zla a len s nim budete štastny...Neriskujte!!!!!!

otrasne

(lili, 8. 5. 2010 20:43)

fujj

satanizmus

(Zverina, 16. 1. 2010 18:11)

Len nedavno som sa začal zaujimat o satanizmus.Prečítal som si satansku Bibliu a velmi rád by som sa o takých temach porozpraval s nejakou satanistkou alebo satanistom.Ak by bol niekto z vás ochotný si o tom so mnou písat nech píše na mahone@pobox.sk alebo na www.pokec.sk na nick T-BAG08.Dakujem

hurá

(Anonymka, 26. 5. 2009 20:47)

hurá a ešte raz HURÁ ! konecne sa našiel článok, ktorý satanizmom len neopovrhuje, neodsudzuje ho .. No ak som niekde našla aj článok, ktorý bol ZA satanizmus, tak to bolo vačšinou o tých obradoch a podobne.. A úprimne povedané, to ma moc nebere. No ty si ukazala podla mňa ozaj tie hlavné veci.. Proste, podľa mňa naozaj super článok! .. Neodsudzujem kresťanov .. No ozaj je nechutné keď niekto príde z kostola a potom ide do najbližšej krcmi a keď príde domov zmláti celú rodinu.. O týždeň v nedeľu opäť do kostola .. haha .. Radšej končím nechcem sa moc rozpisovať.. Ale za článok Ti ozaj gratulujem .. =)

wow

(Peťa:-), 13. 3. 2009 15:43)

Je to fakt uzasne...uz sa o to dlhsou dobu zaujimam...ale potrebujem vediet jednu vec...dokaze satan ovladnut cloweka ??..to asi ano,ale ovladne ho aj ked sa sam clowek ponukne??..ako k tomu treba dospiet??..cim??prosim ..napis 451-811-377...naozaj to tu mas uzasne

ave

(clovek, 17. 1. 2009 13:08)

toto je REALITA

uzasne!!!

(petula..., 5. 11. 2008 20:55)

ahoj...chcela som len tolko ze o tuto temu som sa uz dlhsie zaujimala a vyhladavala clanky...vsade som len nasla ze satanisti su nieco zle nemoralne a zakonom a ludmi odsudenia hodne...thy si skutocne napisala pravdu...vyjadrila si skutocne svoje myslienky a nazory ktore si potvrdila faktami a tho sa mi pacilo...uplne si vystihla podstatu veci...len tak daleja dufam ze sa najde viac takych ktori si uvedomia ze satanisti nie su iba ti zli a nemoralni!!ved kolkokrat zhresi prave clovek ktory vynde akurat z kostola...tho je podla mna nemoralne!!!TT JE JEDEN UZASNY CLANOK!!vela stastia:-))

klobuk dole..

(INFERNO, 16. 12. 2007 21:59)

toto si wystihla uuuplne presne..

klobuk dole..

(INFERNO, 16. 12. 2007 21:58)